SOCIALINIO TINKLO LSDDP.LT NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Norėdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, prašome įdėmiai perskaityti ir susipažinti su šiomis lsddp.lt interneto portalo - socialinio tinklo naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Sąlygos).

Interneto portalas - socialinis tinklas lsddp.lt yra skirtas sklandžiai vidinei Lietuvos socialdemokratų darbo partijos narių komunikacijai užtikrinti. Prieš pradėdami naudotis socialinio tinklo  lsddp.lt paslaugomis, privalote susipažinti su Naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu nesate susipažinęs su šiomis taisyklėmis arba su jomis nesutinkate, prašome nebetęsti tolesnės registracijos ir/arba nesinaudoti portalo paslaugomis. Jums toliau tęsiant registaciją portale ir/arba toliau naudojantis portalo paslaugomis bus laikoma, kad su taisyklėmis susipažinote ir besąlygiškai su jomis sutinkate.

Šios Sąlygos taikomos socialiniam tinklui lsddp.lt bei kitoms mūsų programoms, įrankiams ir visoms susijusioms paslaugoms (toliau - "Paslaugos"). Naudodami mūsų Paslaugas, patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate laikytis nurodytų Sąlygų.

1. PASLAUGOS

1.1. Interneto portalas - socialinis tinklas lsddp.lt turi daug integruotų funkcijų ir yra skirtas Lietuvos socialdemokratų darbo partijos narių vidinei komunikacijai užtikrinti, keistis informacija, vykdyti apklausas/balsavimus, sukurti asmeninį tinklaraštį, diskuotuoti įvairiais klausimais forume ar čate, sekti partijos naujienas, dalintis aktualiais vaizdo įrašais ar nuotraukomis.

2. SĄVOKOS

2.1. Vidinį socialinį tinklą lsddp.lt sudaro bet kuri programa, svetainė arba interneto tinklalapių rinkinys bei mobiliosios programėlės, turinčios vieną temą, dizainą ir vieną interneto adresą, taip pat viskas, ką gaunate arba gavote iš mūsų siųstų duomenų.

2.2. Registruotas socialinio tinklo lsddp.lt vartotojas (toliau – registruotas vartotojas) tai bet kuris partijos narys, turintis prieigą prie portalo per interneto tinklą, susikūręs vartotojo paskyrą portale arba per mobiliąją programėlę ir sutinkantis su šiomis Sąlygomis.

2.3. Vartotojo paskyra – registravimosi portale rezultatas, leidžiantis portalo administracijai identifikuoti kiekvieną registruotą vartotoją per jo elektroninio pašto adresą, vardą ir slaptažodį.

2.4. Asmeninis vartotojo puslapis (toliau – Puslapis) tai registruotam vartotojui ir portalo administratoriui prieinamas skyrius, kuriame pateikiama asmeninė vartotojo informacija (skirtas apsikeisti informacijai tarp vartotojo ir administracijos).

2.5. Asmeninės žinutės – tai elektroninės žinutės, kurias siunčia registruoti vartotojai (siunčiamos ir gaunamos, naudojantis asmeniniu vartotojo puslapiu ir elektroniu paštu).

2.6. Interneto portalo turinys – tai dizaino elementai, iliustracijos, grafiniai vaizdai, vaizdo medžiaga, tekstai ir kiti objektai, kurie laikomi arba nelaikomi intelektualinės veiklos rezultatu, teisiškai priklausantys portalo administracijai, vartotojams arba kitiems asmenims.

2.7. Paslaugos – visos paslaugos, kurias teikia portalo administracija.

2.8. Naudojimosi portalu sąlygos ir taisyklės – tai susitarimas, nustatantis sąlygas ir naudojimosi portalu tvarką, reglamentuojantis santykius tarp administracijos ir vartotojų.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Interneto portalo - socialinio tinklo lsddp.lt paskirtis – užtikrinti Lietuvo soscialdemokratų darbo partijos narių vidinę komunikaciją.

3.2. Partijos nariai gali užsiregistruoti portale ir gauti asmeninę vartotojo paskyrą, per kurią toliau galės keistis informacija ir dalyvauti partijos veikloje elektroninėje erdvėje.

3.3. Pateiktos Sąlygos reglamentuoja administracijos ir registruotų portalo vartotojų santykius. Galiojanti Sąlygų redakcija skelbiama socialinio tinklo lsddp.lt tinklalapio skiltyje: Naudojimosi portalu sąlygos ir taisyklės.

3.4. Visi vartotojai turi naudotis socialinio tinklo įrankiais tik su partijos veikla ir interesais susijusiems tikslams. Vartotojas patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog bet kokią medžiagą, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna pasinaudodamas socialiniu tinklu, naudoja išimtinai savo nuožiūra bei rizika.
Vartotojas neturi teisės suteikti prisijungimo duomenų ir slaptažodžių tretiesiems asmenims.

3.5. Visi vartotojai, skelbdami bet kokia informaciją, įsipareigoja laikytis bendrojo elgesio taisyklių – būti mandagūs su kitais vartotojais, socialinio tinklo forumuose ir kituose pokalbių kambariuose nesikeikti ar kitaip neįžeidinėti kitų vartotojų.

3.6. Vartotojai neturi teisės savo vienasmeniškais veiksmais keisti socialinio tinklo dizaino, struktūros bei kitų elementų.

3.7. Vartotojai bet kokias pretenzijas ar savo nuomonę dėl socialinio tinklo lsddp.lt administravimo turi pateikti Administracijai tiesiogiai Sutartyje nurodyta tvarka.

3.8. Diskusijos, balsavimai, apklausos, profilis, nuotraukos, vaizdo įrašai, skelbimai ir kita viešai paskelbta informacija yra privati socialinio tinklo lsddp.lt narių nuosavybė. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už patalpintą informaciją, jos turinį, tikrumą ir pagrįstumą, tai pat už leidimą platinti minėtą informaciją viešai. Bet koks vartotojo dalyvavimas socialiniame tinkle lsddp.lt automatiškai numato sutikimą su šiomis Sąlygomis.

4. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vartotojas turi teisę naudotis visa socialiniame tinkle lsddp.lt pateikta informacija, naudoti ją savo poreikiams.

4.2. Vartotojas turi teisę Administracijai pateikti atnaujintą informaciją, kurią norėtų patalpinti socialiniame tinkle.

4.3. Vartotojas negali socialiniame tinkle esančiuose forumuose rašyti žinučių, kuriose būtų diskriminuojami kiti vartotojai, nesvarbu kokiais pagrindais. Taip pat negali būti žeminami vartotojų ar kitų asmenų garbė ir orumas, dalykinė reputacija.

4.4. Naudojantis socialiniu tinklu nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę socialiniam tinklui;

4.5. Naudojantis socialiniu tinklu, neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

5. ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Administracija turi teisę užblokuoti vartotoją, kuris nesilaiko Sutarties ir šių taisyklių ar kitaip pažeidžia viešosios tvarkos ir moralės kriterijus. 

5.2. Administracija privalo užtikrinti tvarką socialiniame tinkle lsddp.lt, o šiam tikslui pasiekti gali imtis šiose taisyklėse ir Sutartyje numatytų priemonių, kurių griežčiausia – vartotojo pašalinimas iš socialinio tinklo.

5.3. Administracija turi teisę plėsti socialinio tinklo veiklą be vartotojų sutikimo, t.y. sukurti daugiau funkcijų, inicijuoti naujų forumų egzistavimą ir pan.

5.4. Administratorius pasilieka teisę redaguoti, perkelti ir šalinti bet kurias žinutes savo nuožiūra.

5.5. Administratorius pasilieka teisę bet kokią paskelbtą informaciją pašalinti iš socialinio tinklo, jeigu ši informacija prieštarauja taisyklėms arba Lietuvos Respublikos įstatymams.

5.6. Administratorius saugo konfidencialią vartotojo informaciją, bet tai negalioja dalyvių, grubiai pažeidžiančių Sąlygas, atžvilgiu. Šiuo atveju bet kuri prieinama informacija gali būti panaudota, sprendžiant klausimą apie dalyvio elgesį ir jo buvimo socialiniame tinkle tikslingumą. Be vidinių priemonių, Administratorius gali pasitelkti teisėsaugos organus bei interneto tiekėjus, priklausomai nuo taisyklių pažeidimo sunkumo ir formos.

5.7. Administracija pasilieka teisę viešai paskelbti apie socialiniame tinkle nurodytų veiksmų rezultatą (išskyrus privačią informaciją) tuo atveju, jei mano, kad tai reikšminga socialinio tinklo veiklai.

5.8. Socialiniame tinkle pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Administratorius gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

 

6. NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

6.1. Naudotis socialiniu tinklu registruoti vartotojai gali tik sutikę su naudojimosi portalu Sąlygomis. Prisijungti prie portalo galima taip pat tik laikantis sąlygose nurodytos tvarkos. Kad registruotas vartotojas galėtų naudotis portalu, jis privalo susikurti vartotojo paskyrą.

6.2. Visi registruoti vartotojai portalą privalo naudoti tik savo darbo tikslams. Registruotas vartotojas patvirtina, kad jis suvokia ir sutinka, jog bet kuri jo skaitoma, parsisiunčiama arba kitais būdais per portalą gaunama medžiaga naudojama išskirtinai jo nuožiūra. Registruotas vartotojas neturi teisės suteikti jokios informacijos apie savo paskyrą ir slaptažodį tretiesiems asmenims.

6.3. Visi registruoti vartotojai neturi teisės savarankiškai ir be leidimo keisti portalo dizaino struktūros ar kitų elementų.

6.4. Registruodamas paskyrą, vartotojas privalo nurodyti aktualią ir tikslią informaciją. Norint prisijungti prie portalo, formuojami unikalūs paskyros duomenys – elektroninio pašto adresas ir slaptažodis, kurie laikomi konfidencialia informacija ir niekur negali būti skelbiami, išskyrus galiojančių įstatymų ir/arba Naudojimosi portalu taisyklių sąlygų nustatytus atvejus. Už slaptažodžio pametimą ir dėl to kilusią riziką, atsakomybę prisiima pats vartotojas.

6.5. Vartotojui registruojantis portale jo nurodyti asmeniniai duomenys yra apdorojami Administracijos pagal Naudojimosi portalu taisyklių reikalavimus.

6.6. Baigęs registraciją, vartotojas turi teisę naudotis nurodytomis interneto portalo funkcijomis, tik jeigu laikosi Naudojimosi portalu Sąlygų.

 

6.7. Socialinio tinklo funkcijos:

 

6.7.1 Įvykiai

Norėdami dalintis informaciją apie savo planus ir įtraukti renginių dalyvius, naudokite įvykių funkciją. Pakviesti kolegas dalyvauti renginyje galite, naudojant svečių sąrašo tvarkyklę, tai pat siųsdami elektroninius laiškus arba masinę žinutę numatytiems adresatams. Galite laisvai skelbti informaciją apie planuojamą įvykį, nustatyti jo pradžią ir pabaigą, susikurti įvairių įvykių kategorijas. Kviečiami dalyviai gali pasirinkti ir paskelbti dalyvavimo statusą. Galite nusistatyti privatumo apribojimus, vertinti, komentuoti ir bendrinti įvykius. Naudodami paieškos filtrą visuomet surasite reikiamą įvykį.

 

6.7.2. Tinklaraščiai

Tinklaraštyje galite dalintis savo mintimis, įžvalgomis, patirtimis ir nuomonėmis. Tai taip pat yra vieta, kurioje galite bendrauti su savo kolegomis, gauti atsiliepimus ir aptarti rašytinį turinį. Rašydami tinklaraštį, galite jį išsaugoti juodraščio pavidalu ir paskelbti viešai tik tuomet, kai nuspręsite. Informaciją, paskelbtą tinklaraštyje, galite redaguoti arba trinti, tuo pačiu galite sekti visus naujausius bendruomenėje paskelbtus įrašus. Leidžiama nustatyti privatumo apribojimus, vertinti, komentuoti ir bendrinti tinklaraščius. Naudodami paieškos filtrą, galite rasti įvairių kategorijų tinklaraščių.

 

6.7.3. Forumas

Forumas apjungia bendruomenės narius vienoje vietoje, kurioje galite dalintis mintimis ir aptarti įvairias dominančias temas. Diskusijos gali vykti įvairiomis temomis, kiekvienoje temoje gali būti vykdomos apklausos, temos gali būti jungiamos arba šalinamos. Galite prenumeruoti jus dominančias temas (arba atsisakyti prenumeratos), tuomet visada matysite naujausius temoje paskelbtus įrašus. Turite galimybę bet kada pasisakyti temoje, paskelbti temą, vertinti ją arba bendrinti. Temų ir pranešimų galite ieškoti, naudodami išplėstinės paieškos filtrą, tai pat galite naudoti greitos paieškos juostas.

 

6.7.4. Apklausos/balsavimai

Galite susikurti apklausą arba balsavimą bet kokia tema, numatydami atsakymų variantus. Nustatydami privatumo apribojimus, galite kontroliuoti, kas gali peržiūrėti, vertinti ir komentuoti jūsų apklausas. Nariai, balsavę apklausoje, gali matyti apklausos rezultatus ir balsavusių sąrašą.

 

6.7.5. Vaizdo įrašai

Galite įkelti vaizdo įrašą tiesiogiai iš savo kompiuterio arba dalintis vaizdo įrašais iš kitų svetainių, pvz., Youtube, Facebook, Mp4, DailyMotion ir t.t. Nusistatę privatumo sąlygas, galite reguliuoti, kam leidžiama peržiūrėti ir komentuoti jūsų vaizdo įrašus. Panaudodami paieškos filtrus, visuomet surasite ieškomą vaizdo įrašą. Galite sukurti įvairias vaizdo įrašų kategorijas, dalintis vaizdo įrašais, juos vertinti ir komentuoti.

 

6.7.6. Privatus čatas

Privatūs narių pokalbiai gali vykti specialiai tam sukurtame čate, kuomet visi nariai gali siųsti individualius pranešimus, tai pat pridėti išorines nuorodas. Visi prisijungę nariai galės ieškoti prisijungusių kolegų ir pasirinkti, kam jie nori siųsti pranešimą realiu laiku.

 

6.7.7. Naujienų srautas

Šis funkcionalumas užtikrina nenutrūkstamą naujienų, bendruomenėje vykstančių veiklų paskelbimą.

 

6.7.8. Nuotraukos

Galite įkelti nuotraukas į viešąją galeriją ar į savo nuotraukų albumų rinkinį, nustatydami įvairius privatumo apribojimus. Įkeliamas nuotraukas galite ženklinti savo logotipais arba pavadinimais. Nuotraukos gali būti vertinamos, komentuojamos, bendrinamos. Naudodami paieškos filtrą visuomet lengvai surasite ieškomą nuotrauką.

 

6.8. Vartotojas suvokia ir sutinka, kad jo paskyroje skelbiama informacija yra prieinama administracijai.

6.9. Vartotojo, kuris portale užsiregistravo ankščiau, prisijungimas prie portalo kiekvieną kartą įvykdomas autorizacijos metu – t. y. vartotojui įvedus elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

6.10. Įvykus autorizacijai, asmuo pripažįstamas savo paskyros savininku.

6.11. Gavus prieigą prie portalo, galima keisti slapukų (ang. „Cookies“) technologiją, kad registruotas vartotojas būtų automatiškai prijungiamas prie tinklalapio, taip pat, kad būtų galima rinkti statistinius duomenis, tvarkyti apsilankymų puslapyje statistiką.

6.12. Registruotas vartotojas turi teisę kreiptis į Puslapio palaikymo tarnybą, jei negali pereiti autorizacijos, nes pamiršo slaptažodį, yra blokuojamas profilis ar yra kitų priežasčių. Administracija gali vienašališkai keisti, atšaukti arba papildyti prieigos prie vartotojo paskyros atnaujinimo, vartotojo autorizacijos būdus.

6.13. Jeigu kuri nors šių Sąlygų nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių taisyklių nuostatų.

6.14. Registruotas socialinio tinklo vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne socialinis tinklas lsddp.lt, yra atsakingas už visą turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis portalo paslaugomis, taip pat už bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, nuotraukas, vaizdo medžiagą, dokumentus, kuriuos jis pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis portalo paslaugomis.

6.15. Socialinio tinklo lsddp.lt administracija užtikrina portalo funkcionavimą visą parą, išskyrus pertraukas, susijusias su techniniais gedimais arba profilaktiniais darbais.

7. REGISTRACIJA IR PASKYROS SAUGUMAS

7.1. Socialinio tinklo lsddp.lt vartotojai pateikia savo tikrus vardus ir aktualią informaciją, todėl mums reikia jūsų pagalbos, kad užtikrintume duomenų saugumą. Įsipareigojimai, kuriuos turite mums pateikti dėl registracijos ir jūsų paskyros saugumo:

7.1.1. Neįrašysite jokios neteisingos asmeninės informacijos ir nesukursite paskyros kitiems asmenims be leidimo;

7.1.2. Nesudarysite daugiau nei vieno asmeninio profilio;

7.1.3. Jei mes anuliuosime jūsų paskyrą, jūs negalėsite sukurti kitos be mūsų leidimo;

7.1.4. Nenaudosite asmeninės paskyros savo komercinei naudai;

7.1.5. Pateiksite tikslią kontaktinę informaciją;

7.1.6. Neperduosite savo slaptažodžio arba leisite bet kuriam kitam prisijungti prie jūsų paskyros arba darysite tai, kas gali pakenkti jūsų paskyros saugumui.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Jei Vartotojas nesilaiko šiose sąlygose numatytų įsipareigojimų, Administracija gali sustabdyti vartotojo prieigą prie socialinio tinklo lsddp.lt ir, laikydamasi Sutarties nuostatų, nutraukti sutartį ar taikyti kitas sutartyje numatytas priemones.

8.2. Visa medžiaga, esanti Forume ir/arba kituose socialinio tinklo skyriuose, atspindi išimtinai jos autorių nuomonę. Administratorius neužtikrina medžiagos išsamumo, naudingumo ir teisingumo. Už straipsnių, komentarų, konsultacijų ir diskusijų paskelbimą atsakingas vartotojas.

8.3. Administracija neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią sukėlė vartotojų pateikta informacija. Visos pretenzijos dėl žalos atlyginimo turi būti reiškiamos tiesiogiai vartotojams.

8.4. Informacija apie prieštaringą informaciją paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Administracija tai pat neprisiima atsakomybės už bet kokią registruoto vartotojo kompiuteriui, mobiliesiems įrenginiams, programinei įrangai ir bet kokiai kitai įrangai padarytą žalą naudojantis portalu arba kitais puslapiais, prieinamais vartotojui per portale įdėtas hipernuorodas.

8.6. Administracija suteikdama techninę galimybę naudotis portalu, nedalyvauja formuojant registruoto vartotojo asmeninio puslapio turinį ir jį įkeliant į portalą.

8.7. Administracija nedalyvauja sprendžiant tarp registruotų vartotojų kilusius konfliktus.

8.8. Registruotas vartotojas garantuoja, kad visais įmanomais būdais pasirūpins vartotojo paskyros duomenų, kurie naudojami autorizacijai portale atlikti, konfidencialumu.

8.9. Registruotas vartotojas prisiima atsakomybę už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis vartotojo paskyra, taip pat už neteisėtus veiksmus, susijusius su portalo turinio skelbimu naudojantis vartotojo paskyra.

8.10. Registruotas vartotojas prisiima asmeninę atsakomybę už bet kokį socialinio tinklo turinį arba kitą informaciją, kurią jis įkelia į portalą. Registruotas vartotojas privalo savarankiškai priimti trečiųjų asmenų pretenzijas dėl neteisėtai paskelbto arba perduoto socialinio tinklo turinio arba informacijos.

8.11. Už Naudojimosi portalu taisyklių pažeidimą neterminuotam laikui gali būti apribota, pristabdyta arba nutraukta prieiga prie portalo, tam tikrų portalo skyrių ir/arba paslaugų. Prieiga gali būti atkurta portalo administracijai apsvarsčius iš registruoto vartotojo gautą rašytinį prašymą atkurti prieigą.

8.12. Vartotojo paskyra gali būti ištrinta administracijos nuožiūra nenumatant šios paskyros atkūrimo galimybės.

9. PRIVATUMAS

9.1. Užregistravę paskyrą, pateikiate mums asmeninę informaciją. Interneto portalo-socialinio tinklo lsddp.lt Administracija veikia kaip šalis, atsakinga už jūsų asmeninius duomenis. Patvirtinę šias sąlygas, sutinkate su privatumo politikos sąlygomis, kurios yra paskelbtos adresu: https://lsddp.lt/policy/

10. SLAPUKAI

10.1. Kai lankotės socialiniame tinkle lsddp.lt arba naudojatės mūsų paslaugomis, naudojame slapukus tam tikros rūšies informacijos saugojimui. Priimdami šias sąlygas sutinkate, kad socialinis tinklas  naudos slapukus, vadovaujantis privatumo politikos nuostatomis, kurios paskelbtos adresu: https://lsddp.lt/policy/

11. PASLAUGŲ  NUTRAUKIMAS

11.1 Jūs galite pašalinti savo paskyrą ir nesinaudoti Paslaugomis bet kuriuo metu. Jūs sutinkate, kad Administracija gali pašalinti jūsų paskyrą ir naudojimąsi Paslaugomis, jei pažeidžiate šias Sąlygas. Tačiau Administracija neketina imtis tokių veiksmų nedidelio pažeidimo atveju. Taip pat galime atšaukti nepatvirtintas paskyras ar paskyras, kurios ilgą laiką buvo neaktyvios.

11.2. Jūs patvirtinate, kad jei mes arba jūs pašalinsite paskyrą, jos turinys bus nepasiekiamas.

12. PAKEITIMAI

12.1. lsddp.lt gali bet kada keisti Paslaugas, pvz., pridėti ar pašalinti funkcijas arba nutraukti Paslaugų teikimą.

12.2. lsddp.lt turi teisę bet kada keisti šias Sąlygas. Mes pranešime apie visus esminius sąlygų pakeitimus mūsų puslapyje https://lsddp.lt/terms/. Jei nenorite patvirtinti nurodytų sąlygų, galite nutraukti savo paskyrą. Bet koks tolesnis jūsų naudojimasis Paslaugomis po pranešimo apie pakeistas sąlygas reiškia, kad su pakeitimais sutinkate.

13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

13.1. Jūs sutinkate, kad visi autorių ir kitos Intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Paslaugomis, priklauso lsddp.lt arba jos licencijų išdavėjams.

14. TEISĖ IR GINČAI

14.1. Šios sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14.2. Visi šalių ginčai yra sprendžiami derybomis. Ikiteisminis pretenzijų nagrinėjimo terminas yra ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo atitinkamos pretenzijos gavimo dienos. Nesutarus derybų būdu, ginčas gali būti nagrinėjamas tos apylinkės, kurioje įregistruota portalo administracija, teisme.

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Naudojimosi socialiniu tinklu lsddp.lt  sąlygos įsigalioja registruoto vartotojo sutikimo su jomis momentu. Sutikimas išreiškiamas mygtuko "REGISTRUOTIS" paspaudimu vartotojo paskyros registravimo metu, mygtuko "SIŲSTI" vartotojo užklausos siuntimo metu taip pat naudojantis bet kuriomis socialinio tinklo lsddp.lt funkcijomis. Jeigu registruotas vartotojas nesutinka su Naudojimosi portalu sąlygomis ir taisyklėmis, jis privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi portalu ir ištrinti vartotojo paskyrą.

15.2. Administracija vienašališkai ir iš anksto neįspėjusi registruotų vartotojų gali papildyti, pakeisti arba atšaukti Naudojimosi portalu  sąlygas ir taisykles, taip pat turi teisę pranešti apie padarytus šių taisyklių pakeitimus arba apie įsigaliojusią naują taisyklių redakciją paskelbdama tai portale, siųsdama vartotojui asmeninę žinutę arba kitu būdu savo nuožiūra.

15.3. Pašalinus paskyrą automatiškai, pašalinami asmens duomenys, įskaitant registruoto vartotojo socialinio tinklo turinį, paskyros nustatymų įrašus ir asmeninį vartotojo puslapį, taip pat vartotojo paskyroje esančią informaciją.

15.4. Jei Sąlygų redakcijoje pakeičiami punktai, kuriuose nurodytos šalių teisės ir pareigos, taikomi galiojantys (aktualūs) šių taisyklių redakcijos punktai.

15.5. Visi socialinio tinklo registruoti vartotojai turi susipažinti su Naudojimosi portalu sąlygomis taisyklėmis ir jų laikytis. Šių sąlygų ir taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

15.6. Duomenys kaupiami Lietuvos socialdemokratų darbo partijos duomenų centre esančioje duomenų bazėje. Prieiga prie šių duomenų yra saugoma, naudojant vartotojo tikrumo nustatymo mechanizmą.

15.7. Interneto portalą - socialinį tinklą lsddp.lt tvarko partijos paskirtas administratorius. Bet kokiais klausimais galima kreiptis el. paštu: info@lsddp.lt.