LSDDP PROGRAMA

➥ PARTIJOS ĮSTATAI

PARTIJOS PIRMININKAS

PARTIJOS VALDYBA

MŪSŲ FRAKCIJA SEIME

MŪSŲ ATSTOVAI SAVIVALDOJE

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DARBO PARTIJOS ĮSTATAI

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) yra socialdemokratinė politinė organizacija, vienijanti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje socialinio teisingumo ir solidarumo tikslus.

Pagrindiniai LSDDP tikslai:

 • sudaryti palankias sąlygas kiekvieno žmogaus darbui ir kūrybai, saugoti jo orumą ir siekį tobulėti, ginti žmogaus teises ir laisves;
 • puoselėti tautiškumą, kultūrą, tradicijas ir tikėjimą, siekiant kiekvieno asmens brandos ir pagarbos bendražmogiškoms vertybėms;
 • įgyvendinti socialinį teisingumą, sudarant lygias galimybes ir socialines garantijas visiems, sukuriant visiems žmonėms orias gyvenimo sąlygas, vienodas laisves ir teises visiems piliečiams;
 • siekti santarvės – darnos ir doros šeimoje, vienybės tautoje ir santaikos valstybėje bei pasaulyje;
 • sukurti skandinaviškojo modelio gerovės visiems valstybę Lietuvoje.

Savo siekius LSDDP skelbia LSDDP programoje ir juos įgyvendina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Pagrindinis vidinį partijos gyvenimą reglamentuojantis dokumentas yra šie LSDDP įstatai (toliau – Įstatai).

I SKIRSNIS

LSDDP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. LSDDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, nesantis kitos partijos nariu, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, nesantis kitų šalių partijų ir politinių organizacijų nariu, pripažįstantis LSDDP programą ir Įstatus bei dalyvaujantis partijos veikloje.
 2. Asmuo, stojantis į LSDDP, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą. Į partiją narius priima partijos grupės (klubo) susirinkimas, skyriaus taryba arba susirinkimas (konferencija). Asmuo laikomas LSDDP nariu nuo partijos grupės susirinkimo, skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) nutarimo priėmimo dienos. Asmuo savo noru išstojęs ar pašalintas iš LSDDP ir vėl norintis į ją stoti, turi pateikti ne mažiau kaip dviejų LSDDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų narystės partijoje stažą, rekomendacijas.
 3. LSDDP narys turi teisę:

3.1. pasirinkti, kurios LSDDP grupės arba klubo veikloje dalyvauti;

3.2. diskutuoti partijos skyriaus, grupės (klubo) susirinkimuose ir įvairiuose renginiuose bei spaudoje LSDDP politinės ir praktinės veiklos klausimais, kritikuoti bet kurį partijos narį ar jos vadovaujantį organą;

3.3. kreiptis į bet kurią partijos organizaciją ar vadovaujantį organą su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais ir gauti konkretų atsakymą;

3.4. siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti į juos renkamu;

3.5. dalyvauti svarstant jo veiklą bet kuriame partijos susirinkime ar partijos organo posėdyje;

3.6. išstoti iš LSDDP arba sustabdyti (atstatyti) narystę partijoje, pranešęs apie tai partijos skyriaus ar grupės (klubo) pirmininkui raštu arba apie išstojimą pranešęs per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

 1. LSDDP narys privalo:

4.1. vykdyti LSDDP programą ir laikytis Įstatų, dalyvauti partijos grupės arba klubo veikloje, būti lojaliu partijai;

4.2. įgyvendinti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali jo nevykdyti, aiškinti ir ginti savo poziciją, bet negali trukdyti nutarimą vykdyti kitiems;

4.3. būti tolerantišku kitiems LSDDP nariams, gerbti jų nuomonę ir teises, neskleisti neigiamos nuomonės apie LSDDP ir jos narius;

4.4. mokėti nario mokestį;

4.5. rūpintis partijos narių skaičiaus augimu.

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal įstatymus turintys galimybę materialiai ar kitaip remti partiją, gali tapti LSDDP partneriais.
 2. Už LSDDP programos ar Įstatų nesilaikymą partijos grupė (klubas) arba skyriaus taryba gali narį įspėti, pareikšti jam papeikimą arba pašalinti iš partijos. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu LSDDP narys turi teisę per 15 kalendorinių dienų kreiptis į skyriaus etikos komisiją, kurios sprendimą nuo jo priėmimo per 15 kalendorinių dienų gali skųsti LSDDP etikos komisijai, kuri priima galutinį sprendimą.

II SKIRSNIS

LSDDP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

Partijos grupės ir klubai

 1. Partijos organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės ir klubai. Partijos grupes ir klubus gali sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Partijos grupės ar klubo veikla prasideda nuo įregistravimo skyriaus taryboje dienos. Partijos grupės sudaromos teritoriniu pagrindu, o klubus sudaro to paties partijos skyriaus LSDDP nariai, kuriuos vienija ta pati profesija ar bendri pomėgiai.
 2. Partijos grupė (klubas):

8.1. įgyvendina LSDDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos veiklos ir visuomenės gyvenimo klausimais;

8.2. dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo narius. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDDP valdymo organus. Padeda partijos remiamiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.

 1. Partijos grupės (klubo) aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės (klubo) pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Partijos skyriai

 1. Partijos grupės ir klubai pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrius savivaldybėse. Skyriai gali būti steigiami ir pagal Seimo rinkimų vienmandates apygardas. Kai viename administraciniame – teritoriniame vienete veikia keli partijos skyriai, jų veiklai koordinuoti gali būti sudarytos koordinacinės tarybos. Sprendimą dėl partijos skyriaus įsteigimo ar jo veiklos nutraukimo priima LSDDP taryba.
 2. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Konferencijos delegatai renkami partijos grupėse (klubuose) pagal skyriaus tarybos nustatytą atstovavimo normą.
 3. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:

12.1. svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;

12.2. aptaria ir siūlo LSDDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;

12.3. tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą ir merus;

12.4. kasmet išklauso skyriaus tarybos, etikos komisijos ir finansų komisijos bei savivaldybės LSDDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą;

12.5. kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, etikos bei finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu;

12.6. aptaria ir siūlo kandidatus į LSDDP valdymo organus.

 1. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių.
 2. Skyriaus taryba:

14.1. pirmininko teikimu skiria skyriaus atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei tvirtina savivaldybės tarybos LSDDP frakcijos seniūną;

14.2. organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes (klubus), koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir partnerių apskaitą, išduoda LSDDP nario bilietus;

14.3. organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;

14.4. nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDDP remiamiems Seimo nariams;

14.5. kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;

14.6. aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo savivaldybės tarybos rinkimuose, koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDDP frakcijai savivaldybės taryboje.

 1. Skyriaus pirmininkas:

15.1. vadovauja LSDDP skyriui ir jam atstovauja;

15.2. vykdydamas LSDDP programą, Įstatus, susirinkimo (konferencijos) ir tarybos nutarimus, formuoja užduotis LSDDP skyriaus grupėms (klubams), kontroliuoja jų vykdymą;

15.3. vadovauja LSDDP skyriaus tarybos darbui;

15.4. skiria pavedimus skyriaus tarybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

15.5. teikia susirinkimui (konferencijai) pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

15.6. už savo veiklą reguliariai atsiskaito LSDDP skyriaus susirinkimui ar konferencijai ir tarybai;

15.7. dalyvauja LSDDP pirmininko ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuojamuose pasitarimuose.

 1. Skyriaus etikos komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę ne vėliau kaip per trisdešimt dienų kreiptis į LSDDP etikos komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas. Etikos komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir finansų komisijos nariai.
 2. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai. Finansų komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir etikos komisijos nariai.

LSDDP suvažiavimas

 1. Aukščiausias partijos organas yra suvažiavimas. Kartą per du metus šaukiamas eilinis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Esant reikalui gali būti šaukiamas neeilinis suvažiavimas. Suvažiavimus šaukia LSDDP taryba savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 partijos skyrių. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 delegatų. Delegatai renkami partijos skyrių susirinkimuose (konferencijose) pagal LSDDP tarybos nustatytą atstovavimo normą. Suvažiavimo nutarimai priimami dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
 2. Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:

19.1. LSDDP programos ir Įstatų priėmimas bei keitimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių delegatų balsų;

19.2. LSDDP programos įgyvendinimo strategijos nustatymas;

19.3. LSDDP pirmininko ir jo teikimu pavaduotojų rinkimai, LSDDP tarybos, LSDDP etikos bei LSDDP finansų komisijų rinkimai, LSDDP pirmininko atšaukimas;

19.4. LSDDP pirmininko, tarybos, etikos komisijos bei finansų komisijos ataskaitų išklausymas ir vertinimas;

19.5. Nutarimų dėl partijos reorganizavimo, jungimosi su kitomis politinėmis partijomis arba jos veiklos nutraukimo priėmimas ir veiklos pasibaigimo tvarkos nustatymas ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių delegatų balsų;

19.6. LSDDP suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas ar pakeitimas.

 1. LSDDP suvažiavimas tvirtina partijos rinkimų programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, išklauso LSDDP narių, priklausančių frakcijai Seime, ataskaitą, sprendžia kitus partijos veiklos klausimus.

LSDDP pirmininkas

 1. LSDDP pirmininką (kaip vienasmenį partijos valdymo organą) slaptu arba atviru balsavimu renka suvažiavimas kas dveji metai. Pirmininko rinkimo būdą nustato suvažiavimas. LSDDP pirmininką gali atšaukti tik suvažiavimas.
 2. LSDDP pirmininkas:

22.1. vadovauja LSDDP, atstovauja jai Lietuvoje ir už jos ribų;

22.2. vykdydamas LSDDP programą, Įstatus, suvažiavimo ir LSDDP tarybos nutarimus, formuoja užduotis LSDDP skyriams, kontroliuoja jų vykdymą;

22.3. vadovauja LSDDP tarybos ir prezidiumo darbui;

22.4. skiria pavedimus LSDDP tarybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

22.5. teikia suvažiavimui pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, paveda jiems kuruoti partinę veiklą regionuose (apskrityse), skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

22.6. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoja LSDDP skyrių pirmininkų pasitarimus;

22.7. už savo veiklą reguliariai atsiskaito LSDDP suvažiavimui ir tarybai.

LSDDP taryba

 1. LSDDP taryba (partijos organas tarp suvažiavimų) renkama LSDDP suvažiavime kas dveji metai. Suvažiavimas nustato renkamų LSDDP tarybos narių skaičių. LSDDP tarybos nariais be rinkimų įtraukiami LSDDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, partijos skyrių pirmininkai, Kovo 11-osios Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, Seimo nariai bei Europos Parlamento nariai, Vyriausybės nariai, merai – LSDDP nariai. LSDDP tarybą gali atšaukti neeilinis suvažiavimas.
 2. LSDDP taryba:

24.1. numato ir organizuoja partijos veiklą tarp suvažiavimų, aptaria ir nukreipia partijos frakcijos veiklą Seime, talkina partijos remiamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams, išklauso LSDDP narių, priklausančių frakcijai Seime bei Europos Parlamento narių ataskaitas;

24.2. LSDDP pirmininko teikimu tvirtina atsakingąjį sekretorių ir rinkimų štabo vadovą;

24.3. kartą per metus išklauso partijos pirmininko ir jo pavaduotojų ataskaitas, išklauso ir tvirtina finansų komisijos metinę ataskaitą;

24.4. nustato kandidatų į visus LSDDP valdymo organus iškėlimo, kandidatų rinkiminių sąrašų sudarymo ir jų aptarimo tvarkas;

24.5. esant reikalui, turi teisę patikslinti kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą sąrašą ir iškelti kandidatus Seimo, Europos Parlamento ir Respublikos Prezidento rinkimuose;

24.6. priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento rinkimams, koalicijų su kitomis partijomis sudarymo;

24.7. esant pagrindui gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti LSDDP etikos komisijos, Finansų komisijos ir partijos skyrių sprendimus;

24.8. priima sprendimus dėl pirmalaikių skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ar finansų komisijos rinkimų surengimo ir, esant reikalui, paveda LSDDP valdybai juos surengti;

24.9. renka ir gali atšaukti LSDDP prezidiumą bei nustato jo narių skaičių.

LSDDP prezidiumas

 1. LSDDP prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, kuris renkamas pirmajame LSDDP tarybos posėdyje po LSDDP suvažiavimo kas dveji metai. Taryba nustato renkamų LSDDP prezidiumo narių skaičių. LSDDP prezidiumo nariais be rinkimų įtraukiami LSDDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, LSDDP frakcijos Seime seniūnas, Seimo valdybos nariai, Vyriausybės nariai – LSDDP nariai. LSDDP taryba gali atšaukti prezidiumą ar keisti jo sudėtį. LSDDP prezidiumo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
 2. LSDDP prezidiumas:

26.1. vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Preliminariai aptaria LSDDP tarybos posėdžių darbotvarkę ir rengiamų sprendimų projektus;

26.2. analizuoja ir vertina partijos skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą;

26.3. vykdo LSDDP tarybos pavedimus, nuolat informuoja LSDDP tarybą apie atliktą darbą;

26.4. tvirtina rinkimų štabo sudėtį;

26.5. LSDDP pirmininko teikimu aptaria partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, LSDDP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas.

LSDDP valdyba

 1. LSDDP valdybą (vykdomąjį partijos organą) sudaro: LSDDP pirmininkas, jo pavaduotojai, LSDDP atsakingasis sekretorius ir Seimo frakcijos seniūnas. LSDDP valdybai vadovauja LSDDP pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų. LSDDP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.
 2. LSDDP valdyba:

28.1. kartu su LSDDP tarybos sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas;

28.2. vadovauja partijos veiklai tarp prezidiumo posėdžių. Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį;

28.3. LSDDP pirmininko teikimu sudaro tarybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus;

28.4. sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą;

28.5. vykdo LSDDP tarybos ir prezidiumo pavedimus, nuolat informuoja LSDDP prezidiumą apie atliktą darbą;

28.6. tvirtina partijos biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą, sprendžia kitus organizacinius klausimus.

LSDDP komisijos ir komitetai

 1. LSDDP finansų komisija renkama suvažiavime iš ne daugiau kaip 15 narių. Į ją negali būti renkami LSDDP tarybos bei LSDDP etikos komisijos, skyrių finansų ir etikos komisijų nariai. Finansų komisija tikrina LSDDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyrių finansų komisijoms, organizuoja skyrių finansų komisijų pirmininkų ir iždininkų mokymą. Partijos valdymo organai, organizacijos vadovaujasi finansų komisijos išvadomis. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDDP tarybos ir prezidiumo posėdžiuose.
 2. LSDDP suvažiavimas renka LSDDP etikos komisiją iš ne daugiau kaip 15 narių. Į ją negali būti renkami LSDDP tarybos ir finansų komisijos, skyrių etikos ir finansų komisijų nariai. Etikos komisija nagrinėja LSDDP narių, partijos valdymo organų, organizacijų pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį, Įstatų pažeidimus. Priima sprendimus dėl partinių nuobaudų – įspėjimo ar papeikimo – skyrimo. LSDDP etikos komisija taip pat teikia pasiūlymus keisti Įstatus. Priima galutinius sprendimus dėl Įstatų ar valdymo organų bei skyrių reglamentuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių normų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. LSDDP etikos komisijos pirmininkas dalyvauja LSDDP tarybos ir prezidiumo posėdžiuose. Ši komisija taip pat atlieka suvažiavimų mandatų komisijos funkcijas.
 3. LSDDP taryba sudaro dalykinius komitetus, kurie talkina rengiant rinkimų programas ir formuojant partijos politiką konkrečiose srityse. Dalykinių komitetų sudėtį ir pirmininkus tvirtina LSDDP taryba pirmininko teikimu. Aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti gali būti sudarytos laikinosios komisijos.

III SKIRSNIS

BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

 1. Partijos grupės (klubo) ir skyriaus susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, skyrių konferencijos – kai jose dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustatoma partijos skyriaus įstatuose.

33.Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Susirinkimai ir posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po susirinkimo ar posėdžio dienos. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jeigu 1/3 dalyvaujančių susirinkime (konferencijoje) ar posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.

 1. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, atitinkama etikos komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui.
 2. Renkant partijos ir skyrių pirmininkus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų suvažiavime, susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę dalyvaujančiųjų balsų. Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius partijos, skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.
 3. Visi partijos organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDDP taryba, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki jos kadencijos pabaigos, nustato partijos struktūrinių padalinių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) ir eilinio suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo terminus. Ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose (konferencijose) ir eiliniame suvažiavime atsiskaito anksčiau juose išrinkti organai ir baigia savo kadenciją. Naujai išrinkti organai savo įgaliojimus įgyja nuo išrinkimo ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose (konferencijose) ar suvažiavime dienos.
 4. Kai LSDDP pirmininkas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat ligos ar ilgalaikės komandiruotės atveju jo įgaliojimus iki artimiausio eilinio arba neeilinio suvažiavimo LSDDP taryba suteikia vienam iš jo pavaduotojų. Kai LSDDP skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat ligos ar ilgalaikės komandiruotės atveju jo įgaliojimus iki artimiausio skyriaus susirinkimo (konferencijos) skyriaus taryba suteikia vienam iš jo pavaduotojų.
 5. LSDDP organai, Komisijos, Komitetai, LSDDP sekretoriatas dirba pagal jų veiklą reglamentuojančius dokumentus:

38.1. LSDDP suvažiavimas – pagal suvažiavimo patvirtintą reglamentą;

38.2. LSDDP taryba, LSDDP prezidiumas, LSDDP valdyba, LSDDP  sekretoriatas, LSDDP etikos komisija, LSDDP finansų komisija, kitos partijos komisijos ir dalykiniai komitetai – pagal LSDDP tarybos patvirtintus reglamentus.

 1. LSDDP programinius tikslus įgyvendina per remiamus Lietuvos Respublikos Seimo narius, savivaldybių tarybų narius, atitinkamas partijos frakcijas. LSDDP frakcija Seime dirba pagal jos parengtą ir LSDDP tarybos posėdyje aptartą darbo reglamentą.
 2. LSDDP nariai, priklausantys partijos frakcijoms Seime ir savivaldybių tarybose, nuolat aptaria savo veiklą su LSDDP prezidiumu, atitinkamomis skyrių tarybomis, atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. LSDDP narys, išrinktas į Seimą, privalo dalyvauti Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos veikloje.
 3. LSDDP remiami Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LSDDP bei skyrių tarybų posėdžiuose ir pasisakyti. LSDDP nariai – savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.
 4. LSDDP gali jungtis su kitomis politinėmis partijomis reorganizavimo būdu įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl jungimosi priima partijos suvažiavimas. Suvažiavimo delegatams suteikiamas jungiamojo suvažiavimo delegatų statusas. Jungimosi principai ir planas patvirtinami jungimosi sutartimi.
 5. LSDDP gali sudaryti asociacijos sutartis su visuomeninėmis organizacijomis, judėjimais, visuomeniniais rinkimų komitetais ir profesinėmis sąjungomis. Asocijuotų partnerių atstovai gali dalyvauti visų partijos kolegialių organų posėdžiuose su patariamojo balso teise.
 6. LSDDP palaiko ryšius su užsienio socialdemokratinėmis ir kitomis demokratinėmis partijomis bei organizacijomis.

IV SKIRSNIS

LSDDP NARIO MOKESTIS, LĖŠOS, TURTAS

 1. LSDDP turtą sudaro: lėšos, vertybiniai popieriai, įsigytas arba politinės kampanijos metu paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, asmenų paaukotos lėšos politinei kampanijai finansuoti ir kitos teisėtai gautos pajamos.
 2. LSDDP narys moka ne mažesnį kaip 1 Euro mokestį per mėnesį. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Grupės (klubo) sprendimu turintis finansinių sunkumų LSDDP narys gali būti metams atleistas nuo nario mokesčio mokėjimo, apie tai pranešus skyriaus pirmininkui ar atsakingajam sekretoriui.
 3. LSDDP nario mokestis mokamas LSDDP skyriuose ir grupėse (klubuose) LSDDP valdybos patvirtinta tvarka. Skyriai už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį LSDDP tarybai perveda po 3 Eurus per metus.
 4. LSDDP gali turėti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuosavybės teise. LSDDP skyriai nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti, dovanoti, mainyti, įkeisti gali tik LSDDP valdybos nutarimu. Sprendimus dėl LSDDP turto priima LSDDP valdyba.
 5. Visos LSDDP lėšos skiriamos jos veiklai finansuoti, reikalingam inventoriui bei kitokiam turtui įsigyti. LSDDP lėšos naudojamos pagal LSDDP valdybos patvirtintą sąmatą.

V SKIRSNIS

LSDDP TEISINĖ PADĖTIS IR JOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

 1. LSDDP yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Lietuvos politinė partija. LSDDP yra viešasis juridinis asmuo, turi savo buveinę, antspaudą ir sąskaitą banke.
 2. LSDDP skyriai savivaldybėse yra struktūriniai LSDDP padaliniai, turintys savo įstatus, buveines, antspaudus. LSDDP skyriai nėra juridiniai asmenys. LSDDP atsako už LSDDP skyrių prievoles.
 3. LSDDP gali turėti savo himną, vėliavą, emblemą ir kitus heraldikos ženklus, kuriuos tvirtina LSDDP taryba.
 4. LSDDP centrinės buveinės vietą tvirtina ir keičia LSDDP taryba.
 5. LSDDP veikla pasibaigia, kai ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo delegatų nutaria LSDDP veiklą nutraukti Politinių partijų įstatymo nustatytais atvejais bei tvarka.

 

LSDDP pirmininkas                                                                           GEDIMINAS KIRKILAS

 

LSDDP įstatai patvirtinti Lietuvos socialdemokratų darbo partijos steigiamajame suvažiavime

2018 metų kovo 24 dieną.